What is data sharing?

Nadal brakuje powszechnie akceptowanej definicji „wymiany danych” lub „udostępnionych danych”. Nie jest rzeczą niezwykłą, że przyjęcie się jednej z wielu możliwych nazw i definicji nowej technologii lub praktyki do powszechnego użytku zajmuje dużo czasu. W Centrum Wsparcia Wymiany Danych (ang. Support Centre for Data Sharing – SCDS) termin „wymiana danych” odnosi się do zbioru praktyk, technologii, elementów kulturowych i ram prawnych, które są istotne dla transakcji dotyczących jakichkolwiek informacji w formie cyfrowej, między różnego rodzaju organizacjami. Terminy „wymiana danych” i „udostępnione dane” często są stosowane wymiennie, jednak w SCDS preferujemy „wymianę danych”. Powodem jest to, że koncentrujemy się na praktykach dzielenia się, a nie na danych.

Zmiany w zakresie wymiany danych
Wymiana danych nie jest nowością. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, organizacjami oraz rządami zachodziła na długo przed powstaniem komputerów i sieci. W ostatnim dziesięcioleciu jednak postęp w zakresie umiejętności cyfrowych, technologii i dostosowania ram prawnych do przestrzeni cyfrowej umożliwiły szybsze udostępnianie danych na bezprecedensową skalę. Przykłady praktyk w zakresie wymiany danych, które zaczęliśmy dokumentować, świadczą o tym, że nastąpiła ogromna zmiana w tym zakresie. JointData na przykład pobudza zrównoważone innowacje w niderlandzkim sektorze rolnym, umożliwiając rolnikom wymianę danych w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. Trzy elementy, które radykalnie zmieniły zakres możliwości wymiany informacji:

  • Pierwszym z nich jest większa dostępność i jakość danych oraz to, jak przystępne cenowo i łatwe jest ich przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie.
  • Druga to zmiana kultury: dziś rozumiemy dane lepiej, jesteśmy gotowi do tego, aby postrzegać je jako zasób i inwestować w nie - dotyczy to zarówno rządów, jak i prywatnych organizacji oraz poszczególnych osób.
  • Wreszcie trzecim elementem jest zaangażowanie decydentów, którzy lepiej niż w przeszłości rozumieją skutki cyfryzacji w życiu obywateli i zobowiązali się do jak najlepszego uregulowania tej dziedziny. Integralną częścią tego procesu jest świadomość możliwości i zagrożeń związanych z wymianą danych.

Regulacja niekoniecznie przekłada się na ograniczanie — np. w celu ochrony danych osobowych ludzi – ale także na wzmocnienie pozycji zainteresowanych stron w celu lepszego wykorzystania jej możliwości poprzez tworzenie przepisów, które byłyby jednoznaczne w kwestii tego, co jest legalne, a co nie.

Korzyści płynące z wymiany danych
Połączenie tych trzech elementów stwarza ogromne możliwości:

  • Organizacje i organy publiczne mogą wymieniać między sobą więcej danych i mogą je udostępniać w sposób bezpieczny, sprawiedliwy, zgodny z prawem i zgodny z prawami osób, których te dane dotyczą.
  • Łączenie danych z różnych źródeł może zwiększyć skuteczność i wartość usług o rzędy wielkości. Umożliwia ono lepsze badania i rozwój oraz dostarczanie lepszych produktów.
  • Wymiana danych umożliwia bezprecedensową współpracę i podejmowanie decyzji w oparciu o dane, informowanie polityki i zwiększanie wpływu społecznego.

Chociaż w chwili obecnej istnieje niewiele badań 1 , które badały i wyliczyły potencjalną wartość gospodarki wymiany danych, oczywistym jest, że jak najlepsze wykorzystanie tych możliwości ma zasadnicze znaczenie. Celem SCDS jest wspieranie Państwa w tym procesie.

Przykłady praktyk w zakresie wymiany danych

Data flows within Europe—free or restricted?

Smart cities may be the ultimate expression of the promise of data sharing and artificial intelligence.

In 2017, Waterfront Toronto, a public body created by three levels of government to develop the shoreline of Lake Ontario in Canada, put out a Request for Proposal (RfP) to develop a 1.8 hectare stretch of coastline into a new community—a three-year saga that ended abruptly with unresolved issues around data sharing and privacy.
Wearables have brought data collection on a person’s health outside of hospitals and into the everyday, collecting information on movement, heart rate, sleeping, and even blood oxygen levels—it has also driven discussions around the sensitivity of that data and how it might be re-purposed.
Not everyone is willing to share data. Therefore, the system was designed for a “zero data move”. This means that the data remains where it is stored, secured, and its privacy is safeguarded.
Europeans should be able to move, live, and work freely within the Union and have a single point of access to information that they need to do so. To make this possible, we need dedicated infrastructure across borders.
An open-source, low-cost network of terrestrial radios that enables crowdsourced mapping.
Have a look at our inspiring interview with Katryna and Jason from Meeco!
Showcasing data sharing applications from France and Canada, highlighting that the uptake of data sharing practices is still growing.
This united voice of farmers and agri-cooperatives ensures that EU agriculture is sustainable, innovative, and competitive, guaranteeing food security to half a billion Europeans.
Opening, sharing, and collaborating around data supports decision-making, improves efficiency, and helps tackle societal challenges world-wide.
Anonymisation and pseudonymisation enable sharing of personal data without the identifiable attributes.
Sharing the efforts of quality business partner data.
IBM is actively involved in many mainstream technology projects and more recently, its interest extends to the space of open data and data sharing.
This article is a follow-up on the practice example on iSHARE: Sharing Dutch transport and logistics data.
Data sharing is crucial for organisations to stay competitive and increase efficiency.
Discover the BDVA's position paper on data sharing practices across Europe.
Social Science One's challenge to share with social science researchers the biggest and most private dataset ever.
Niek Bouman explains multi party computation (MPC): s a toolbox of cryptographic techniques that enable the distributed computation on data without the need to share it.
Discover Technology Industries Finland’s model terms and conditions for data sharing.